تا اینجا به شکل مطلق نمی توان نقد کرد اما زمانی مشکل پدیدار می شود که مجبور به فراهم نمودن وجه نقد می شود یا صبر سهامدار تمام شده و آنگاه تصمیم گرفتن سخت خواهد شد ...