اگرچه برای این شرکت احتمال فروش پر حجم یک محصول در یک ماه وجود دارد اما باید این موارد را