به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، دشیری در عملکرد ٩ ماهه با تحقق سود٧٣٩ تومانی برای سال جاری توان تحقق سود ١٠٠٠ تومانی را دارد این سهم هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی جای رسیدن به اهداف صعودی تعیین شده و بازدهی بالایی را دارا می باشد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

شیرین دارو(دشیری)

3920

4600

5000

3900

3650

کم ریسک

2ماهه

سود سازی بالای 700 تومان 9 ماهه و توان رسیدن به سود 1000 تومانی برای سال جاری