پس حتی به قیمت خرید سهم به بهای بیشتر، اجازه دهید تا شرایط تثبیت شود و منتظر برگشت روند صعودی بمانید...