در لحظه تهیه این گزارش نفت برنت باز هم رشد کرده و تا ۶٢.۶ دلار هم رسیده است. جو گروه پالایشی مساعد و مسیر برای رشد هموار است، گزارش های ٩ ماهه در صورتی که راضی کننده باشند، میتوانند موتور حرکت این گروه شوند. همچنان شاهد دو دستگی در گروه های بزرگ بازار هستیم. مدتی است لیدر محوری در گروه ها کم رنگ تر شده است. تک سهم ها فارغ از جهت حرکت گروه و بر اساس مولفه های بنیادی یا تکنیکی و یا حتی شایعات خود سهم، نوسان قیمتی دارند. نهایتا تا یکشنبه پیش رو (پایان دی) گزارش عملکرد ٩ ماهه ها در کدال منتشر خواهد شد و این گزارش ها قاعدتا توجه بازار را به سمت مولفه های بنیادی سهم ها جلب خواهد کرد و جریان نقدینگی را به سمت گروه هایی با بنیان قوی تر خواهد برد...