قیمت جهانی نفت همچنان بالای ۶٠ دلار است. قیمت فلزات پایه هم اندکی رشد را نشان میدهد. دلار داخلی هم رشد کرد و مجددا وارد کانال ١١ هزار شد. همه این ها باعث ایجاد جو مثبتی در کامودیتی ها میشود. مدتها بود که بازار روی خوش به کامودیتی ها نشان نداده بود و اگر حمایت های حقوقی ها نبود اصلاح قیمت های بیشتری را تجربه میکردند. نهایتا تا یکشنبه آینده (پایان دی) گزارش عملکرد ٩ ماهه ها در کدال منتشر خواهد شد و این توجه بازار را بیش از پیش به سمت سهم هایی با وضعیت بنیادین مطلوب جلب خواهد کرد...