رشد حداقل ٣٠ تا ۵٠ درصدی محصولات اگرچه اثر اصلی خود را در بودجه ٩٨ خواهد گذاشت با این حال نگاهی به وضعیت ٩ ماهه و پیش بینی ٣ ماه آینده خالی از لطف نیست...