به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، دقاضی به دلیل توان رسیدن به سود ١٠٠٠ تومانی و سود سازی بالا در عملکرد ۶ ماهه از یک سو و آغاز موج تکنیکالی قوی با پتانسیل بازدهی خوب و ریسک کم سیگنال خرید شد