به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، شرنگی پس از اصلاح از سقف قیمتی ١٧۵٠ تومان به سطوح ١٠٠٠ تومان به اصلاح خود پایان داده و با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و افزایش نرخ سنگین محصولات در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار و سیگنال خرید صادر کرده است