به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم ساختمانی به دلیل وضعیت بنیادی و سودآور بودن از یک سو و اصلاح قیمتی عمیق و آغاز موج صعودی تکنیکالی سیگنال خرید شد