به نظر می رسد رکورد زنی این شرکت برای ١٢ ماه محتمل و قابل پیش بینی باشد. نگاهی به وضعیت فروش و پوششی معادل ٢١٣ درصد از کل فروش سال ٩۶ به خوبی نشان داده شده است