امروز نیز بازار به تک سهم ها و گروه های کوچک روی خوش نشان داد. اثبات این مدعا را در مثبت بودن شاخص هم وزن با وجود سرخپوشی شاخص کل میتوان یافت...