به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،شسینا به دلیل تجدید ارزیابی سنگین در صورت های مالی اخیر خود به میزان ۶٠٠ درصد و جهش سودآوری به دلیل جهش فروش به خصوص جهش نرخ های فروش صادراتی و سرمایه اندک ٣ میلیاردی پتانسیل رشد قیمتی خوبی داشته و سیگنال خرید صادر کرد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

شیمیایی سینا(شسینا)

1550

1800

2000

1550

1420

ریسک متوسط

2 ماه

تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 600 درصد و جهش سوداوری بالا و متحول شدن فروش و سرمایه اندک


نظرات