این سطح از چند جهت اهمیت فراوانی دارد که مهم ترین آن ثبات شرایط بنیادی ست که نیرو محرکه واقعی به حساب می آید...