به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل وضعیت تکنیکالی و نموداری مناسب مستعد یک رشد قیمتی خوب در بازه میان مدت می باشد