به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با شکست مقاومت ٢٨٢ تومانی خود سیگنال صعودی خوبی را صادر کرد