امروز شاخص های مالی در بورس های بزرگ کاهش یافته اند و وضعیت بازار مواد خام مدت هاست نگران کننده است. سرمایه گذاران نمی دانند سبد دارایی خود را چگونه شکل دهند تا مانند سال قبل دچار زیان ..