بنظر می رسد روند اصلاحی سهم در آخرین ریز موج کنونی محدوده مذکور را بار دیگر لمس کند و در روند صعودی البته با شیب کند قرار گیرد...