به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از اصلاح قیمتی عمیق از سطوح بالای ٢٠٠ تومان و وضعیت سود سازی مناسب در عملکرد ۶ ماهه فرصت خرید خوبی برای یک نوسان خوب را به دست داده است

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

دسانکو

135

150

165

132

125

کم ریسک

2ماهه

اصلاح قیمتی عمیق از سطوح بالای 200 تومان و رسیدن به کف حمایتی