به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از اصلاح قیمتی عمیق از یک سو و افزایش نرخ های فروش و جهش فروش در آذرماه در آغاز موج صعودی قوی می باشد