به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، فرابورس با اصلاح قیمتی بسیار خوبی به سطوح حمایتی ٣٢٠ تومان رسیده از سوی دیگر گزارش عالی آذرماه و جهش خدمات دهی شرکت نوید بخش گزارش مثبت ٩ ماهه وس سود سازی بالا در این شرکت را دارد که با ریسک کم می تتواند بازدهی خوبی را به همراه داشته باشد