به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،بیمه سرمد ۶ ماهه حدود ٢١ تومان سود سازی داشته است امسال توان سود سازی ۴٠ تا ۴۵ تومانی را دارد که با پی بر ای ۵ ارزش ذاتی حدود٢٠٠ تا ٢٢٠ تومانی خواهد داشت مضافا این که شرکت برنامه افزایش سرمایه ١٠٠ میلیاردی را نیز در دستور کار دارد