به گزاش تیم تحلیلی بورس٢۴، تحقق سود حدود۴٠ تومانی در عملکرد ۶ ماهه و روند رو به رشد فروش نوید بخش سود ٨٠ تا ٩٠ تومانی برای کل سال در این شرکت را دارد که با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۴٨٠ الی ۵۴٠ تومانی را در بازه میان مدت از سهم انتظار داریم که نشان می دهد سهم به سمت تحول در سودآوری و فروش پیش می رود