موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. با توجه به اتمام سال مالی ٩٧ شرکت ، با توجه به مفروضات فوق و سود بدست آمده ، قیمتهای کنونی میتواند جذابیت داشته باشد . چرا که شرکت با دو سناریوی زیر روبرو خواهد بود ...