به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، روند رو به رشد فروش این شرکت در کنار توان جهش سودسازی و اصلاح قیمتی و رسیدن به کف قیمتی کیمیدارو را در موقعیت خرید خوبی قرار داده است