در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی روزانه ، ظرف ٢ ماه گذشته افت و خیزهای قیمتی سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. طی این مدت قیمت بصورت متناوب ...