به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل دریافت افزایش نرخ و جهش فروش مهر آبان ماه و رشد قیمت های فروش صادراتی می تواند در ٣ ماهه سوم به سود بالا و قابل توجه دست یافته و موج صعودی خوبی در پیش رو داشته باشد