در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، نوسانات قیمتی ٣ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت بصورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در اواسط آبان ماه قیمت پس از لمس سقف کانال در محدوده ۶٨٠ تومان...