به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم دارویی به دلیل جهش فروش در مهر آبان ماه و ادامه روند رو به رشد فروش شرکت از یک سو و اصلاح قیمتی عمیق و رسیدن به کف قیمتی می تواند آغاز گر موج صعودی جدیدی باشد