به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل توان دست یابی به سود بالای ١٠٠ تومانی هم ااکنون در قیمت های فعلی با پی بر ای نازل محدوده ۴ مرتبه در حال معامله و جای بازدهی خوبی در بازه زمانی مورد نظر دارد