در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته متعادل آغاز کرد اما همان مشکل همیشگی یعنی نبود نقدینگی و بی رمقی موجب شد تا هر چه به پایان ساعت معاملات نزدیک تر شدیم، فشار عرضه های بیشتری شکل بگیرد. همانطور که قبلا هم به این نکته اشاره شد، بازار برای برون رفت از شرایط فعلی، نیاز به شوک درمانی دارد. حال این شوک درمانی می تواند از مسیر گزارش های ماهانه، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ ارز در سامانه و یا حمایت جدی تر حقوقی ها شکل بگیرد. به نظر بازار به نقاطی رسیده که می تواند ...