باید در نظر داشت که قرارداد آتی خرید یا فروش می تواند قبل از تسویه به دیگری واگذار شود و صرفا قرارداد با قیمت روز ...