نگاهی به فروش شرکت نشان می دهد که فروش نیمه دوم سال با شرایط نسبتا خوبی به خصوص در شهریور ماه به واسطه افزایش نرخ و حجم همراه بوده است. البته ...