شاخص کل پس از برخورد به محدوده کف کانال نزولی با واکنش مثبت مواجه شد و در حال جبران بخشی از مسیر کاهشی پیموده شده برآمده است. به نظر می رسد در حال حاضر مهمترین سطح مقاومتی باند ١٧٢ - ١٧٣ هزار واحد است که محل تلاقی سقف کانال و محدوده تبدیل سطح می باشد...