در اقتصاد ایران که به دلایل زیر ساختی همواره دچار تورم بوده است، هزینه فرصت از اهمیت بالایی برخوردار است...