این رشد سود عملیاتی می تواند سود خالص هر سهم را با فرض قابل پیش بینی بودن هزینه های غیر عملیاتی از ٢٣ تومان به مرز ...