بازارهای کالایی دیگر کورسویی از امید هم ندارند و شاهد تداوم افت نرخ و ادامه روزهای سختی هستیم که شاید کم سابقه باشد. قیمت دلار هم در سراشیبی است...