می توان پیش بینی ها را حتی از ارقامی که در جدول آورده شده است بالاتر برد لیکن با رعایت احتیاط برای سـودآوری ...