همانگونه که نشان داده شده است این سطح می تواند حمایت مناسبی برای سهم باشد و موجب برگشت قیمت سهم گردد...