به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل وضعیت تکنوفاندامنتال مناسب و افزایش شدید نرخ فروش و جای جهش سود در ٣ ماهه سوم سال مالی جاری و اصلاح قیمتی جای بازدهی خوبی با ریسک اندک را در پیش رو دارد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

کاشی سینا(کساوه)

قیمت تابلو

450

480

380

360

کم ریسک

2ماهه

افزایش شدید نرخ فروش و اصلاح قیمتی و پتانسیل رشد تکنیکالی و بنیادی