این رقم نسبتا به مبلغ فروش فروردین یا اردیبهشت رشد حدود ٣ برابری را نشان می دهد ...