در واقع بازار امروز دلیلی برای حرکت جدی نداشت. فردا هم به نظر بازار همین است . بازار های جهانی بسته هستند. تا اوایل ماه آینده هم خبری از گزارش های جدید نیست. از بانک مرکزی و نرخ تسعیر هم خبری نیست. نرخ ارزها ی بازر آزاد و سامانه نیما تقریبا ثابت است. خبر رسمی افزایش نرخ خودرو هم نیامد و اگر هم می آمد بازار رمقی برای عکس العمل به آن را نداشت و احتمالا فقط زور آن را داشت که خودرویی ها و قطعه سازان را مثبت نگه دارد. از بعد سیاسی درباره سازوکار مالی اروپایی برای مراودات مالی با ایران خبرهای تکراری میرسد. باز هم قرار است به زودی اجرایی شود و اینکه احتمالا در ابتدا محدود به غذا و دارو باشد. هر چند طرف ایرانی اصرار دارد که معاملات نفت را هم شامل میشود...