بخش زیادی را در ٨ ماه نخست محقق کرده و تقریبا از فروش سال گذشته اندکی پیشی گرفته و این در حالی ست که هزینه های تولید تا حدود زیادی کنترل شده اند و به همین دلیل...