در سوی دیگر بازار اما روز خوشی برای سهامداران خودرویی و گروه های کوچکی مثل دارویی ها و غذایی بود. گروه خودرویی بازهم با صف خرید روز خود را آغاز کردند و با صف خرید به کار خود خاتمه دادند. امروز به طرز قابل توجهی پول حقیقی وارد این گروه شد. پولی که بیشتر از همه از گروه های "کانه های فلزی" ، "فلزات اساسی" و "بانکها" خارج شده بود و اندکی هم از بیرون بازار تزریق شد. خبر افزایش سرمایه "رمپنا" را صف کرد. افزایش قیمت محصولات در دارویی ها موتور محرکه رشد قیمت آنها شد...