امروز نیز شاخص های مالی در بورس های بزرگ کاهش یافته اند و این درحالیستکه چند روز پیش تصور می شد توافق تجاری موقف چین و آمریکا می تواند به رونق پایدار بازارهای مختلف منجر شود اما ..