طوریکه تمرکز اصلی علاوه بر محصولات و تنوع آن ها، به شرایط سود و زیان شرکت می باشد و تلاش می شود به واسطه ...