بورس ٢۴ : هنوز هم رکود مهمترین گفتمان غالب در بازارهای کالایی است و همین داده نه تنها برای بازار فولاد بلکه برای اغلب بازارهای کالایی به عنوان کابوسی ادامه‌دار ایفای نقش می‌کند. بازار پلیمرها اگرچه پتانسیل رشد قیمت دارد ولی هنوز هم با ضعف خرید و افت نرخ همراه شده و بازار زعفران به رغم رشد قیمت‌های نقدی ، در بازار آتی جذابیت چندانی ندارد. این شرایط در بورس انرژی هم به نسبت برقرار است و چند روز است که معاملاتی متعادل را شاهد هستیم آن هم در وضعیتی که پس از موفقیت‌های معاملاتی پیشین انتظارها از این بازار به شدت افزایش یافته است ولی معاملات شاید یک سوم تا نیمی از انتظارات را برآورده کرده است.