در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی سهم را از دیدگاه امواج الیوت بررسی کردیم. پس از شکل گیری ساختار اصلاحی Zigzag قیمت سهم به نظر وارد سری امواج ایمپالس شده است...