هفته پیش سرمایه گذاران ترجیح دادند با احتیاط رفتار کنند زیرا درباره بسیاری از عوامل موثر بر شاخص های مالی و قیمت مواد خام ابهام های عمیق وجود داشت. انتظار می رود این هفته و پس از ..