یکی از راههایی که در این مورد باعث شد تا بسیاری از اقتصاددانان در این هفته به آن امیدوار شوند راه اندازی بازار سوم ارزی است که در این باره ...